Op 1 mei 2003 is de Europese richtlijn "Koop en Garanties" in het Nederlands Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd. Deze regelgeving heeft betrekking op de zogeheten consumentenkoop. Op deze pagina wordt uitgelegd wat uw rechten en plichten zijn en wat u van A&V ict kan verwachten.

Consumentenkoop

Consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper (A&V ict) en een particuliere koper. Hardware die u zakelijk  / beroepsmatig  aanschaft valt buiten deze overeenkomst. Verder moet het gaan om roerende zaken, dat wil zeggen voorwerpen die je kunt oppakken (software valt hier niet onder).

Hieronder volgen enkele voorbeelden:
• U koopt als particulier bij A&V ict een externe hard schijf voor uzelf. Hier is sprake van een consumentenkoop.
• Uw werkgever besluit u een notebook cadeau te doen die u zelf mag uitzoeken. U schaft deze bij A&V ict aan en zet de kassabon op naam van uw werkgever. Hier is geen sprake van consumentenkoop, maar van handelskoop. Er wordt in dit geval een overeenkomst gesloten tussen 2 ondernemingen.
• Bij A&V ict schaft u een internetdienst aan. Een internetdienst is, net als een verzekering, geen roerende zaak en wordt daarom niet beschouwd als een consumentenkoop.

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst, is een overeenkomst, waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en koper zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen. Het 'geven' van de verkoper houdt in het afleveren van het goed en het overdragen van de eigendom.

Ruilen en retourneren

De wet is duidelijk: koop = koop. Aangezien A&V ict ook wel begrijpt dat u soms spijt kunt hebben van uw gedane aankoop of als het product niet voldoet aan uw verwachting, kunnen sommige producten omgeruild of geretourneerd worden tegen terugbetaling van de koopprijs, als u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoet:

• U dient gelijktijdig de originele kassabon te overleggen;
• Het product en alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan moeten ongebruikt, compleet en onbeschadigd zijn. Bij desktops en notebooks dient de doorstart van het besturingssysteem nog niet te hebben plaatsgevonden;
• Het product moet als nieuw in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt;
• Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken;
• Van cartridges en toners, al dan niet, bij een product mag de verpakking niet zijn geopend;
• Het omruilen vindt binnen 14 dagen na de koop van het originele product plaats.

Sommige producten kunnen niet omgeruild worden:
• Softwareproducten;
• Licentiegebonden producten;
• Hygiënische producten;
• Speciaal voor u bestelde producten.

Indien A&V ict uit coulance, dus geheel vrijblijvend en zonder verplichting, besluit om een product retour te nemen waarbij de verpakking beschadigd is en/of er is sprake van incompleet verpakkingsmateriaal of niet voldoet aan de hierboven genoemde opsommingen dan zal er een bedrag van 10% van de verkoopprijs in rekening worden gebracht voor het compleet maken van de verpakking van het product.

Garantievormen

Er zijn verschillende garantievormen die u uitkomst bieden als u een defect product heeft.
Wettelijke garantie van de verkoper A&V ict is verplicht een product te leveren dat de eigenschappen bezit die u als koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De rechten die u als consument heeft op grond van het dwingende consumentenrecht worden door A&V ict volledig gerespecteerd.

Fabrieksgarantie

Deze garantievorm wordt door de fabrikant van het product geleverd. De fabrikant garandeert een zorgeloze werking van het product gedurende deze termijn, waarbij er wel voorwaarden kunnen gelden. Binnen deze termijn kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant. Dit zorgt voor een snellere afhandeling van een defect. Binnen de fabrieksgarantie zijn er meerdere varianten:

• Pick-up & Return garantie
Bij deze variant wordt het product bij u thuis afgehaald en ook weer bezorgd zodra de reparatie voltooid is.
• Carry-in garantie
Deze garantievorm houdt in dat u het product bij A&V ict dient af te geven wanneer u dit ter reparatie wilt aanbieden.

Aanvullende verzekering

A&V ict biedt veelal de mogelijkheid om uw product te verzekeren tegen val-, stoot en vochtschade via Mahe verzekeringen. De termijn van de verzekering bedraagt 3 jaar. Binnen deze periode worden de reparatie- dan wel vervangingskosten minus een eigen risico vergoed. De voor deze aanvullende verzekering geldende voorwaarden kunt u uiteraard voor aankoop van de verzekering doornemen.

Uitgesloten van wettelijke garantie

In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op wettelijke garantie:
• Software matige gebreken;
• Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
• Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
• Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
• In geval van gebruik van een product anders dan voor privé gebruik;
• Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
• Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
• Bij normale slijtage;
• Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val- of stootschade);
• Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.

Normaal gebruik

Normaal gebruik betekent het product kunnen gebruiken waarvoor het bedoeld is. U dient bij aanschaf dus goed aan te geven waarvoor het product gebruikt gaat worden, om zo misverstanden achteraf te voorkomen.

Een voorbeeld:
Na 16 maanden begeeft uw printer het. Uit onderzoek bij de fabrikant blijkt dat uw printer gemiddeld 600 pagina's per maand heeft afgedrukt. Dat is geen normaal gebruik voor deze consumenten printer aangezien deze een print volume heeft van 175 pagina's.

Economische levensduur

Ieder product heeft een economische levensduur. Na deze periode wordt het product als verouderd / afgeschreven beschouwd. In tabel hieronder kunt u zien hoe lang de economische levensduur van uw product bedraagt. De economische levensduur vangt aan bij de aanschaf van het product.
 

Productgroep
Economische levensduur in maanden
Desktop computers
36
Notebooks
36
Monitoren
36
Laserprinters
36
Inkjetprinters
24
Hardware accessoires
24
Routers / netwerkapparatuur
24
MP3-spelers / PDA / Navigatie
24
Verbruiksartiklen / Accu's
6

 

Wanneer een product na 24 maanden en binnen de economische levensduur defect gaat, dan is er nog steeds sprake van kosteloos herstel, behalve in die gevallen waarbij de reparatie bijdraagt tot een aanzienlijke verlenging van de levensduur van het product.

Bij een defect dat u constateert aan bijvoorbeeld een desktop van 26 maanden, zie hiervoor onderstaand voorbeeld:
 

Defect na maanden
Product
Economische
levensduur in maanden
Reparatie
Kosten
Voor rekening A&V ict
Door u te betalen
26
Desktop
36
€ 140,-
€ 39,-
€ 101,-
30
Notebook
36
€ 360,-
€ 60,-
€ 300,-

Toelichting
De reparatiekosten worden gedeeld door de economische levensduur (€ 140,00 / 36 = € 3,88) en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal maanden dat u de desktop in uw bezit heeft gehad (26 * € 3,88 = € 101,00). Dit gedeelte van de reparatiekosten (€ 101,00) is dan voor uw rekening.
Het resterende gedeelte (€ 140,00 – € 101,00 = € 39,-) wordt vergoed door A&V ict.

Kosteloos herstel

Wanneer u voldoet aan hetgeen is beschreven in "Normaal gebruik" en uw product niet is uitgesloten van garantie onder "Uitgesloten van wettelijke garantie", dan heeft u in ieder geval binnen 24 maanden na aflevering van uw product recht op kosteloos herstel. Bij een reparatie na deze periode en waarbij de reparatie leidt tot een aanzienlijke verlenging van de levensduur van het product, is er een bijdrage in de reparatiekosten van toepassing. A&V ict zal u hier tijdig over informeren.

Het product wordt kosteloos gerepareerd of het ontbrekende onderdeel wordt nageleverd.
Indien reparatie niet mogelijk blijkt te zijn, zal het product vervangen worden door een technisch gelijkwaardig product. Omruil vindt plaats op basis van 'gesloten beurzen', ongeacht of de originele aanschafprijs van uw product lager dan wel hoger is vergeleken met het aangeboden vervangende exemplaar.

U mag de koopovereenkomst ontbinden, indien A&V ict niet in staat is om het product binnen een redelijke termijn te herstellen, en omruil ook onmogelijk is. U ontvangt de door u betaalde koopprijs in dat geval retour.